Windforce logo
Home of the Windflower Sol-Vindteknik
Vindkraft - Att tänka på

Vindkraft

Små vindkraftverk - Att tänka på innan köp

Du bör först göra en allmän bedömning om det område där du vill sätta upp ett vindkraftverk är lämpligt eller ej. Vi på Windforce kan hjälpa dig med en sådan bedömning. Om området har tillräckligt bra vindförhållanden är nästa steg att hitta bästa platsen på området där vindkraftverket kan arbeta effektivast samtidigt som säkerheten tas hänsyn till.

För vindkraftverk under 3m i diameter och under 20m höga (gäller V3, AirDolphin och Airbuzz) krävs inget bygglov, dessa klassas som miniverk. Men det kan vara bra att informera berörda myndigheter om dina planer innan du genomför en installation.

"Vindkraftverk som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken kan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken omfattas av anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten för samråd om vindkraftverket kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Kontakta din kommun eller länsstyrelsen för information om vad som gäller." - Källa: Vindlov.se

Vindlov.se som är ett samarbete mellan olika myndigheter finns en mycket bra beskrivning av bedömningar, defintioner och tillstånd kring etablering av allt från miniverk upp till stora verk.

Vid en lämplighetsbedömning och optimering av ditt system bör följande steg genomföras:

Steg 1 - Viktigt med bra vindförhållanden

Hos Energimyndigheten finns utförliga vindkartor. Tänk dock på att sådana kartor baseras på mätningar på högre höjder (49m, 72m, 103m). Vid uppförande av mindre vindkraftverk är det istället viktigare att titta på just dina lokala förhållanden.

Se över ditt område, tänk på att kullar, träd och byggnader kan ha en stor inverkan på vinden.

Ta hjälp av en utomstående expert eller hör med oss på Windforce.

Steg 2 - Hitta rätt placeringsområde

Prata med berörda myndigheter, vissa hänsynstaganden kan behöva göras.

Även små förändringar i vindstyrkan kan ha en stor inverkan på effektuttaget. Välj ditt placeringsområde noggrant.

Varje installation är unik och är ofta en kompromiss mellan följande parametrar:

  • Mastens höjd
  • Hinder i terrängen som skog, kullar och byggnader
  • Avståndet från byggnaden där elen skall förbrukas

Det är också viktigt att masten inte kan falla och träffa någon närliggande byggnad, väg, el-ledning eller grannens tomt.

Windforce installation

Ovan angivna avstånd och förhållanden är ungefärliga och skall ses som en rekommendation.

Steg 3 - Välj höjd på masten

Generellt ökar effektuttaget från vindkraftverket desto högre mast man har. Master är dock dyra och kräver en högre grad av säkerhetsåtgärder med ökad höjd. Det är viktigt att installera ditt vindkraftverk så att det inte kan orsaka någon skada. Det får inte sitta för lågt så att någon eller något kan slå i de roterande bladen.

En hög mast ökar riskerna att det kan falla på något, goda säkerhetsavstånd krävs.

Windforce erbjuder master av olika höjd. Kontakta oss för mer information.